Vẽ khu vực lát


Vẽ khu vực lát

Thiết lập khu vực lát ngang

Thiết lập khu vực lát ngang

Sao chép & xóa khung thiết kế

Sao chép & xóa khung thiết kế

Tạo khu vực lát vị trí chính xác

Tạo khu vực lát vị trí chính xác

Tạo khu vực lát hình dạng đặc biệt

Tạo khu vực lát hình dạng đặc biệt

Tạo khu vực lát hình tròn

Tạo khu vực lát hình tròn

Tạo khu vực lát hình tứ giác

Tạo khu vực lát hình tứ giác

Lát từ trung tâm

Lát từ trung tâm

Vào giao diện thiết kế lát gạch

Vào giao diện thiết kế lát gạch