Trần giật cấp cơ bản


Tạo trần giật cấp với các hình đơn giản Các thao tác với trần giật cấp: xóa và sao chép trần, căn chỉnh trần,...