Tấm cửa


Các thao tác đối với tấm cửa tủ như: tạo cánh tủ, thay đổi kiểu cánh cửa, thay đổi thuộc tính mở tủ,...