Lắp đặt đồ nội thất


Lắp đặt đồ nội thất

Thêm đối tượng vào Yêu thích

Thêm đối tượng vào Yêu thích

Nhóm & tách nhóm các đối tượng

Nhóm & tách nhóm các đối tượng

Sao chép đối tượng

Sao chép đối tượng

Cách kéo thả đồ đạc

Cách kéo thả đồ đạc

Ẩn/ Hiện model hàng loạt

Ẩn/ Hiện model hàng loạt

Di chuyển & chỉnh sửa kích thước đối tượng

Di chuyển & chỉnh sửa kích thước đối tượng