Cơ bản


Các chức năng cơ bản: giới thiệu các phím tắt, vào giao diện lát trần