Chất liệu


Thay đổi chất liệu phào nóc, đai tủ, tủ, thay đổi hướng chất liệu,...