Cài đặt trước Render


Cài đặt trước Rennder

Thiết lập quang cảnh bên ngoài

Thiết lập quang cảnh bên ngoài

Hiệu chỉnh ánh sáng nâng cao

Hiệu chỉnh ánh sáng nâng cao

Chức năng Section cut

Chức năng Section cut

Cài đặt lưu nhanh góc nhìn

Cài đặt lưu nhanh góc nhìn

Thiết lập góc nhìn render

Thiết lập góc nhìn render

Đặt ánh sáng tăng cường

Đặt ánh sáng tăng cường