Các kiểu lát


Các kiểu lát

Lát kiểu con bướm xinh

Lát kiểu con bướm xinh

Lát kiểu hình thoi cong

Lát kiểu hình thoi cong

Lát kiểu nghiêng

Lát kiểu nghiêng

Lát gạch kiểu so le

Lát gạch kiểu so le

Lát gạch kiểu cối xay gió

Lát gạch kiểu cối xay gió

Cắt góc cho viên gạch

Cắt góc cho viên gạch

Lát tùy ý (xoay hoa văn gạch)

Lát tùy ý (xoay hoa văn gạch)

Lát từ điểm xác định trước

Lát từ điểm xác định trước

Các cách thức lát khác nhau

Các cách thức lát khác nhau

Lát toàn phòng

Lát toàn phòng

Sao chép định dạng gạch

Sao chép định dạng gạch

Cắt góc cho viên gạch

Cắt góc cho viên gạch